Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT


1 § Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

Yhdistyksen nimi on Lieksan Loiske ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lieksan kaupunki/ Pohjois-Karjalan läänissä. Yhdistys on perustettu joulukuun 14. päivänä 1993 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seuran kieli on Suomi.
 

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

a. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, kehittää ja mahdollistaa soutu- ja melontatoiminnan harrastusta.

b. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää koulutus-, liikunta- ja kilpailutoimintaa, sekä ulkona että sisätiloissa, sekä valmennus- ja harjoitustilaisuuksia ja ylläpitää toimintaansa varten tarpeellisia tiloja. Tilossa säilytetään ja huolletaan veneitä, kajakkeja, kanootteja ja muita varusteita. 

c. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

d. Yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia sekä järjestää rahan keräyksiä asianomaisen luvan saatuaan.

 

3 § Seuran jäsenyys

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

 

4 § Varsinaiset jäsenet

a. Varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

b. Yhteisö jäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

c. Kannattajajäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea ja kehittää soutu- ja melontatoimintaa.

Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet hakemusten perusteella.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

5 § Seurasta eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa, sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.
 

6 § Jäsenen eronneeksi katsominen

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi seurasta, jos jäsen on jättänyt kuusi kuukautta sitten erääntyneen jäsenmaksun maksamatta.

 

7 § Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet

Hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta, muuten ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, toimii vastoin seuran tarkoitusta tai toimii törkeästi vastoin urheilun eettisiä periaatteita. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

 

8 § Liittymis- ja jäsenmaksut

Varsinaisilta jäseniltä, yhteisöjäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta kullekin jäsenryhmälle päättää seuran syyskokous. Yhteisöjäsenen jäsenmaksu on vähintään 10 (kymmenen) kertaa suurempi ja kannattajajäsenen vähintään 20 (kaksikymmentä) kertaa varsinaisen jäsenen jäsenmaksua suurempi.

 

9 § Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 7 (seitsemän) päivää ennen kokousta:

sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä tai postitse lähetettynä kirjallisena ilmoituksena jäsenille

tai seuran viralliseen ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella

tai seuran internet sivuilla

tai lähettämällä kokouskutsu jäsenen ilmoittamaan sähköpostiin

 

10 § Kevät- ja syyskokous

Kevätkokouksen asiat

1. Avataan kokous
2. Valitaan kokoukselle

    a) puheenjohtaja
    b) sihteeri
   
c) kaksi pöytäkirjantarkastajaa
   
d) ääntenlaskijat

3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös, sekä toiminnantarkastajan antama toiminnantarkastuskertomus
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalla ja muille vastuuvelvollisille
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
8. Päätetään kokous

Syyskokouksen asiat

1. Avataan kokous
2. Valitaan kokoukselle
   a) puheenjohtaja
   b) sihteeri
   c) kaksi pöytäkirjantarkstajaa
   d) ääntenlaskijat
3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Päätetään mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena
6. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
7. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
9. Valitaan yhdistyksen jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi
10. Valitaan hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
11. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
12. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä.
13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
14. Päätetään kokous
 
Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.
 
11 § Seuran ylimääräinen kokous
 
Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää, tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.
 
Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.
 
12 § Pöytäkirja
 
Seuran, sen hallituksen, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten päytäkirjat ovat kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.
 
Hallituksen, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.
 
13 § Äänestys
 
Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.
 
Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, yhteisö- ja kannattajajäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.
 
14 § Seuran hallinto
 
Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut 3 - 5 ( kolme - viisi ) ja 2 ( kaksi ) varajäsentä. Hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella.
 
Hallitukseen valitaan sekä miehiä että naisia, ellei erityisiä syitä ole.
 
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee lisäksi sihteeerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.
 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.
 
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäksi vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.
 
Hallituksen tehtävänä on erityisesti
 
1. Toteuttaa seuran kokouksen päätökset
2. Johtaa ja kehittää seuran toimintaa
3. Valita tarvittavat jaostot ja työryhmät, sekä niiden puheenjohtajat
4. Vastata seuran taloudesta
5. Pitää jäsenluetteloa
6. Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös
7. Tehdä toiminta- ja taloussunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten
8. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa
9. Hyväksyä ja erottaa jäsenet, sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista
10. Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt, sekä sopia heidän eduistaan
11. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä
12. Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii
13. Luovuttaa tilit toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi vähintään kuukautta ennen kevätkokousta
 
15 § Tilivuosi
 
Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi
 
16 § Nimenkirjoittajat
 
Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja ja sihteeri yhdessä tai jonkun muun hallituksen määräämän hallituksen jäsenen tai toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.
 
17 § Jaostot
 
Jaostot voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että seuran hallitus vahvistaa jaoston tekemät oikeustoimet.
 
18 § Sääntöjen muuttaminen
 
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.
 
19 § Seuran purkaminen
 
Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetusta äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen seuran purkamisesta.
 
20 § Seuran varojen luovuttaminen
 
Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin seuran toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Selvitysmiehinä toimivat purkamisesta päättäneet kokouksen valitsemat henkilöt.
 
Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.
 
Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevia yhdistyslain määräyksiä.
©2019 Lieksan Loiske - suntuubi.com